Home » ณเดชน์ในดวงใจ by สุดารัตน์ คูกิมิยะ
ณเดชน์ในดวงใจ สุดารัตน์ คูกิมิยะ

ณเดชน์ในดวงใจ

สุดารัตน์ คูกิมิยะ

Published
ISBN :
Paperback
256 pages
Enter the sum

 About the Book 

ณเดชน ในดวงใจ เลมนี เปนความตังใจของผูเขียน ทีอยากจะแบงปันเรืองราวของ ความรักความผูกพัน ระหวางแม-ลูก และคนในครอบครัว คูกิมิยะ ซึงไดบันทึกไวอยางละเอียด ลึกซึง...พรอมภาพประกอบสีสีสวยงาม ชวนติดตามตลอดเลม ทีสำคัญรายไดหลังหักคาใชจายทังหมดMoreณเดชน์ ในดวงใจ เล่มนี้ เป็นความตั้งใจของผู้เขียน ที่อยากจะแบ่งปันเรื่องราวของ ความรักความผูกพัน ระหว่างแม่-ลูก และคนในครอบครัว คูกิมิยะ ซึ่งได้บันทึกไว้อย่างละเอียด ลึกซึ้ง...พร้อมภาพประกอบสี่สีสวยงาม ชวนติดตามตลอดเล่ม ที่สำคัญรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะนำไปบริจาคเพื่อองค์กรการกุศลรวมสี่แห่ง โดยเป็นความตั้งใจของคุณแม่แก้วและณเดชน์ ที่ต้องการทำความดีงามตอบแทนสังคม แทนคำขอบคุณจากใจจริงที่ได้รับความรัก และการสนับสนุนอย่างอบอุ่นบนเส้นทางบันเทิงจากมหาชนมาโดยตลอด